Deze pagina toont een selectie van lopende en afgeronde projecten van het lectoraat Civic Technology en het UrbanUX onderzoekslab, waar studenten van De Haagse Hogeschool met ons samenwerken.

Pre-PhD project: Het ontwerpen van toegankelijke datavisualisaties met behulp van cross-modale metaforen

Datavisualisaties zijn essentieel om gegevens te interpreteren, maar conventionele visualisaties vereisen training om te begrijpen, wat resulteert in ongelijke toegankelijkheid. Dit project pakt dit toegankelijkheidsprobleem aan door te onderzoeken hoe cross-modaal congruente ontwerpen datavisualisatiemetaforen mogelijk maken die intuïtief betekenis overbrengen. De resultaten omvatten nieuwe vormen van datavisualisatie en gevalideerde ontwerprichtlijnen.

Sprekende lantaarnpalen

In de nabije toekomst zullen lantaarnpalen – en andere objecten in de publieke ruimte – deel worden van het internet of things, net als zoveel objecten in onze woningen al gedaan hebben. Buiten hun taak om licht te brengen zullen lantaarnpalen ook de mogelijkheid krijgen om te voelen en meten, bijvoorbeeld aanwezigheid, beweging, temperatuur, vochtigheid, geluid.

Praatpaal Prototype v2
Proefpersoon in interactie met een functioneel prototype van de sprekende lantaarnpaal.

In dit project zoeken we naar het potentieel van spraakinterfaces voor kunstmatige intelligentie in de publieke ruimte: wat als je een gesprek zou kunnen hebben met een lantaarnpaal die verbonden is met zijn omgeving, die super-lokale informatie verzamelt, deel is van een netwerk en een link kan leggen met de gemeente?

Het onderzoek zal inzicht geven hoe ervaringen met zulke sprekende lantaarnpalen te ontwerpen die mensen waarderen. Invloedsfactoren die we hebben geconstateerd zijn bijvoorbeeld de locatie van de lantaarnpaal, zijn identiteit, de intonatie, het onderwerp en het nut van de lokale kennis die hij heeft.

Het project levert een serie prototypes op, variërend van een simulatie tot een volledig functionele, sprekende lantaarnpaal die getest wordt in stadswijken.

Publieke Dialogen #goedgesprek

Goedgesprek

Veranderingen in de samenleving leiden steevast tot onbehagen, spanningen en maatschappelijke onrust, ook in de huidige tijd. Media, en in het bijzonder social media, maken dat onbehagen en die onrust snel en effectief zichtbaar en hebben daarmee een vergrotend effect op de sentimenten in de samenleving: het tweeten van je mening is een peulenschil, net als het reageren daarop, maar een dialoog zal niet gemakkelijk ontstaan en polarisatie ligt op de loer.

Regieorgaan SIA

Het project startte op 1 april 2019, heeft een looptijd van 2 jaar en wordt gefinancierd met een SIA RAAK-Publiek subsidie, aangevuld met cofinanciering door de projectpartners.

read more…

Kunstmatige intelligentie in de publieke ruimte

Lampposts in Scheveningen

Kunstmatige intelligentie is geen hype. Na een moeizame start in de 20eeeuw zien we nu steeds meer toepassingen van AI, vooral in de binnenruimte (robots die stofzuigen, slimme klimaatinstallaties) en onze persoonlijke ruimte (biosensoren). In de buitenruimte is AI nog veel minder gezien, maar de technische infrastructuur daarvoor ontwikkelt zich snel en nieuwe mogelijkheden dienen zich aan. UrbanUX onderzocht welke innovaties met artificiële intelligentie (AI) in de publieke ruimte kunnen worden gerealiseerd.

Regieorgaan SIA

Dit project werd mede mogelijk gemaakt door een KIEM subsidie van SIA. Het onderzoeksproject liep van 1 november 2017 tot 31 oktober 2018.

In dit onderzoeksproject werkte UrbanUX samen met Smart The Hague en een aantal creatieve ondernemers in Den Haag. Het project heeft veel inzichten en twee prototypes opgeleverd, en werd aangevuld met vele studentenprojecten die zowel onderzoeksresultaten als ontwerpconcepten opleverden. Lees alles in de eindrapportage van het project.

read more…
publication(s):

Participatie in stadsontwikkeling met VR

Co-design workgroup

In de Haagse wijk Mariahoeve wordt een park opnieuw ingericht. Een groep omwonenden heeft, met ondersteuning van  specialisten van de gemeente, drie ontwerpen voor het park gemaakt die met behulp van VR werden voorgelegd aan de bewoners van de wijk. Daarvoor zijn drie vormen van VR ingezet, die in dit onderzoek worden geëvalueerd.

VR environment of the park

In dit project werd nauw samengewerkt met beleidsmedewerkers van het stadsdeel Haagse Hout en de dienst stedelijke ontwikkeling van de gemeente Den Haag. De 3D modellen en de VR omgeving zijn gemaakt door respectievelijk Plan34 en Skeye.

read more…
publication(s):

Automobilisten bewustmaken van de gevolgen van emissie

Voertuigemissie app by Ismaël Harraou

Hoe maken we automobilisten meer bewust van de gevolgen van voertuigemissie? Naming & Shaming, of mogelijkheden bieden voor verandering? Dit project beoogt de beste benadering te vinden voor individuele behoeften.

Persoonlijke data wordt door steden steeds vaker gebruikt om het gedrag van inwoners te monitoren. Terwijl data vooral gebruikt wordt voor het informeren van de autoriteiten, kan data ook worden ingezet om burgers real-time te informeren. In dit project willen we de bewustwording van automobilisten vergroten over de milieueffecten van hun rijgedrag.

Dit project was het BSc afstudeerproject van Ismaël Harraou.

read more…
publication(s):

Street Speed Trap

Street Speed Trap wireframe by Annemarie Vermaesen

In menige buurt hebben de bewoners nogal eens last van verkeer dat in hun straat te hard rijdt. Vaak voelt men zich machteloos omdat er geen actie ondernomen kan worden. Er is geen bewijs en vaak weten we ook niet wie het was die te hard reed. Kunnen we met techniek een oplossing vinden die het de bewoners mogelijk maakt om zelf in hun straat de snelheid van passerend verkeer te meten? En als dat kan, wat doen we dan met die informatie? Delen we het met elkaar in de buurt, of met de politie misschien? Dit project poogde zowel de technische vraag te beantwoorden als de sociale impact te doordenken en er zo mogelijk mee te experimenteren. We werkten samen met lokale creatieve ondernemers.

Prototypes gecreëerd door Annemarie Vermaesen en Felix Cuellar.

Social Media Restructured

Behave design by Huy Trinh

Discussies in online social media worden over het algemeen gepresenteerd op een lineaire manier, vaak in een enkele tijdlijn die de reacties in chronologische volgorde toont (bijv. Twitter). In sommige media worden aftakkingen gemaakt, bijvoorbeeld in forums, waar reacties op reacties in de tijdlijn worden verzameld in conversaties of ‘threads’. Ook daar is de discussie gestructureerd op basis van chronologie.

Er is in online social media vaak maar zeer beperkt sprake van het vormen van een gedeelde mening, of een verkenning en diepgaande uitwisseling van verschillende meningen. We vragen ons in dit onderzoek af in hoeverre sociale media bijdragen aan hoe een gemeenschap leert.

Prototypes gecreëerd door Huy Trinh en Diko van der Meer.

read more…

Slow Mail

Slow Mail concept by Tim Davids

Met de introductie van e-mail is het versturen van berichten en brieven niet alleen gemakkelijker maar ook sneller geworden. Over het algemeen ervaren we dat als optimaal en een verbetering van het fysiek versturen van papier. Toch had het verzenden van post op papier, in een envelop, ook een zekere charme, die we nu niet meer ervaren. Dit project is een zoektocht naar een vorm van communicatie die functioneert met moderne technologie maar met het soort charme van handgeschreven, papieren post. Het blijkt lastig om los te komen van bestaande metaforen en bekende vormen van interactie.

Een concept voor een moderne slow-mail-service werd gecreëerd door Tim Davids.

Embedded Park Easy

Embedded Park Easy by Kevin Netteb

Het vinden van een parkeergarage is gemakkelijk met behulp van een navigatiesysteem, maar het vinden van een parkeerplek in de straat blijft nog een uitdaging. Dit project exploreerde de benodigde technologie en het optimale interface ontwerp voor een mobiele app die je helpt een vrij plaatsje te vinden om te parkeren.

In samenwerking met lokale creatieve industrie werden prototypes ontworpen door Brinsley Ramtahalsing, Kevin Netteb en Sinthujan Jeyakumar.

read more…

Smart Spui, Den Haag

Spui, Den Haag

Het centrale kruispunt in het centrum van Den Haag karakteriseert zich door een gebrek aan regels, met openbaar vervoer, taxis en fietsers die rijden tussen het winkelende publiek. In dit onderzoek analyseerden we, door veldonderzoek ter plaatse, het menselijk gedrag en de interacties op het plein, om vervolgens de oplossingsruimte te verkennen voor interacties met niet-menselijke weggebruikers.

Een prototype werd geconceptualiseerd en gevisualiseerd door Elize de Kuijper.

read more…

Message on the Spot

'Echo' concept by Jim Bemelmans

Huidige technologie biedt mogelijkheden om locatie-gegevens te gebruiken in mobiele apps. Dit expireerde een range van ontwerp concepten voor services die het doel hebben om mensen op een nieuwe manier samen te brengen, met behulp van locatie-gegevens en culturele inhoud, om toevallige ontmoetingen te stimuleren.

Prototypes werden gecreëerd door Jim Bemelmans, Brent Rundberg en Pitnaree Krachangwong.

read more…

Citizen-Pro

'Citizen Pro' concept by Danique Valstar

De app die in dit project ontworpen werd helpt burgers om actuele zaken in hun buurt in kaart te brengen, zoals incidenten in de sociale sfeer, onderhoudsvragen en gewenste verandering. Zowel professionals als burgers kunnen zich zo bewust worden van wat er in de wijk speelt en dit publiekelijk bespreken.

Prototypes gecreëerd door: Danique Valstar, Jeroen Diks, Mia Henkels, Boy Versteeg, Daniel Ramirez Torres, Gino Aldewereld en Hamoen Ghafelehbashi.

read more…

Jouw Eigen Wijk

'Co-Design Challenge' service concept

Het bestuur van de gemeente Den Haag heeft erg behoefte om de kloof tussen overheid en bevolking te verkleinen. Dit heeft te maken met het beleid voor het creëren van een participatiesamenleving waarin mensen steeds meer zelf de verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen welzijn en dat van hun medemensen. De algemene vraag daarbij is hoe burgers daarin gestimuleerd en gefaciliteerd kunnen worden? Daarnaast heeft de overheid er veel belang bij om te weten op welke manier de zij kan beantwoorden aan de behoefte van burgers. Met andere woorden, de gemeente wil weten wat er in de stad moet gebeuren om te zorgen dat mensen zich thuis en betrokken voelen in hun wijk.

Service prototypes werden gecreëerd door Roel van Adrichem, Jeroen Dijkstra, Andrew Lekahena, Brent Rundberg, Gino Aldewereld, Romy Koch, Samira El Messaoudi, Ananta Mulyono, Rick van den Broek, Tim Davids, Arjan Elschot, Ismaël Harraou, Gerhard Kraaijenoord, Suzanne van den Berg, Dominique Chalabalaki, Raisa de Koning, Nadesh Ligthart, Jim Bemelmans, Texas de Bruin, Kelly Ferwerda, Boas van Olden, Tessa Guijt, Diko van der Meer, Huy Trinh, Ria Verleg, Tilly Brito, Midge Hazewinkel, Norvin Mercelina, Adjay Ramkhelawan, Arjen Holleman, Justin Hundman, David de Jonge en Boy de Wit.

read more…

Interactieve Technologie in het Sociale Leven van Ouderen

IT for Elderly by Casper Piket

Ouderen hebben nogal eens te maken met fysieke uitdagingen en worden daardoor beperkt in hun sociale leven. Dit project onderzocht de sociale behoeften van ouderen, bijvoorbeeld om eenzaamheid tegen te gaan, en de ontwerpeisen die deze stellen aan communicatiemiddelen die steun en verlichting zouden kunnen bieden aan hen en hun sociale netwerk.

Concepten ontwikkeld door Hussein Houssein, Ferdi Mac Gillavry, Bas Hellings, Dennis Weijsenfeld, Cor Hortensius, Karin Valstar, Frans Huigen, Justin van der Vlies, Daniëlle Aartsen en Joris Giesbers.

Services en prototypes gecreëerd door Minji Jung, Sarah Lopez Chavarria, Margot Mollerus, Sybren Burghout, Siyun Hwang, Ue Jun Kim, Casper Piket, Nahwin Chedoe, Jerry Koers en Faisal Moulay Ahmed.

Diensten in Mariahoeve

Pickup Service, conceptualised and realised by Leonie FLin

De wijk Mariahoeve in Den Haag zocht naar ontwerpen voor nieuwe dienstverlening, om werkgelegenheid te creëren en om sociale inclusie in de wijk te bevorderen. In dit project werkten studenten en onderzoekers samen met wijkprofessionals om nieuwe concepten te ontwerpen: het Mariahoeve Storytelling Platform en de Mariahoeve Pick-up Service. Deze laatste werd geconceptualiseerd, geïmplementeerd en in praktijk gebracht door Leonie Flin.

Inzicht in Ontwikkelingssamenwerking

Adventure Timeline concept by Andre Beyer, Bilal Hussain, Eric van der Zwan, Sarah de Jager, Siyana Ivanova

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken publiceert financiële gegevens van IATI over programma’s voor ontwikkelingssamenwerking, gerelateerd aan data van de Wereldbank, om inzicht te geven in indicatoren voor ontwikkeling (bijv. geboortecijfers, sterftecijfers, epidemieverspreiding, etc.) en daarmee in de effectiviteit van die programma’s. Dit project onderzocht de mogelijke interfaces voor een online platform met die data voor de ondersteuning van beleidsmakers, hulporganisaties, journalisten en politici.

Het getoonde concept werd gecreëerd door Andre Beyer, Bilal Hussain, Eric van der Zwan, Sarah de Jager en Siyana Ivanova.

Speciale Bijstand Online

Social Welfare Online, concept by Rogelio Nedd, Pim Steketee, Claudia Aio

Het aanvragen van speciale bijstand is voor moeilijk. Niet alleen emotioneel, ook omdat het proces lastig is. Dit project beoogde om, in samenwerking met Centric, dat proces te herontwerpen en betere online oplossingen te creëren, om de drempel te verlagen.

Het getoonde service design werd geconceptualiseerd door Rogelio Nedd, Pim Steketee en Claudia Aio.

publication(s):

Verloren en Gevonden

Lost And Found concept by Dave Verloop, Laxmi Manna, Holthing Chung, Kylian Rang

De Gemeente Den Haag gaf opdracht in dit project om een nieuw online platform te ontwerpen dat burgers weer kan verenigen met hun verloren eigendommen, als die gevonden zijn maar nog niet opgehaald. Het nieuwe platform heeft als doel om de kosten van opslag en communicatie te verminderen.

Concept ontwikkeld door Dave Verloop, Laxmi Manna, Holthing Chung en Kylian Rang.